Stručna rešenja

Projektantsko izvođačka rešenja

1. NIS Rafinerija nafte Pančevo / Izrada armiranobetonskog dimnjaka visine 65m

Dve faze vrlo specifičnog posla

I – Izrada dimnjaka H = 65.00 m obavljena je opremom koju smo, za tu priliku, konstruisali. Dimnjak je praktično podignut električnom dizalicom i prenosnom oplatom – bez uobičajene, veoma skupe i širom sveta korišćene klizne, hidraulične skele i oplate.

Oprema je napravljena kao uspešna kombinaciji ideja inženjera Božidara Mitrovića i Veljka Dinića. Dostignuta je, za tu vrstu poslova, iznad prosečna dinamika radova. Jedan od razloga je i to što nije bilo uobičajenih zastoja vezanih za opremu i izbegnute su pojave čestih odstupanja od pravca pri klizanju. Na ovom poslu je postignut vrlo visok kvalitet betona i betonskih površina. Jedan od razloga je i to što se prenosnom oplatom u principu postiže bolji kvalitet betona u odnosu na kliznu oplatu. U celom poslu, učestvovao je manji broj ljudi od uobičajenog za ovu vrstu radova.

Karakteristično je bilo betoniranje armiranobetonskog masivnog temelja dimnjaka u zapremini od 250 m3. Paralelno sa ovim poslom, tada velika građevinska firma, radila je betoniranje dva temelja kotlova od po 70m3. Njihovi radovi odvijali su se u dve smene sa po 40 ljudi, dok smo mi radili sa četvoricom ljudi.

Srtučna Rešenja

II – Povećanje visine dimnjaka od kote + 65.00 m na + 85.00 m, otvaranje novog otvora na stablu i unutrašnja prerada sa povećanjem poprečnog preseka svetlog otvora

Investitor je imao potrebu za još jednim dimovodnim kanalom i nameravao je da uradi novi metalni dimnjak čija je lokacija bila skopčana sa problemima. Tadašnji direktor Energane, T. Nikolić, prepoznao je prednosti našeg rešenja koje se zasnivalo na doradi novoizgrađenog dimnjaka povećanjem poprečnog preseka i visine dimnjaka.

Na ovakvom poslu najteži deo bio je ponovna montaža opreme za nastavak betoniranja. Montaža se obavljala na vrhu dimnjaka i bila je skopčana sa puno izazova.

Ovakvi poslovi se i u širim razmerama, u situacijama kada zbog ekoloških razloga treba podići dimnjake termoelektrana na veću visinu, smatraju teškim i komplikovanim inženjerskim poduhvatom. Po završetku posla, nadzorni organi (Pilović, Jasmina Vukašinović ) predlagali su da čitav posao publikujemo i predstavimo stručnoj javnosti.

Srtučna Rešenja


2. Fabrika tekstila – KLUZ Beograd, sanacija zidanog dimnjka visine 40 m, sklonog padu

Dimnjak je bio sklon padu, pocepan sa dve vertikalne pukotine po celoj visini. Investitor nije

dozvoljavao prekid pogona dimnjaka. Došli smo do ideje o sprezanju armiranobetonskih zatega i zidanog stabla dimnjka. To je bilo rešenje koje je stabilizovalo dimnjak i omogućavalo pogon sve vreme rada. Rešenje je uspelo preko svih očekivanja i donelo je trajnu stabilnost i funkciju dimnjka. Ovakva metoda do tada nije primenjivana na sanaciji dimnjaka, a po sličnom principu sanirani su kasnije i ogromni dimnjaci velikih industrijskih sistema koji su bili skloni padu.

Izvodjački rekord na ovom poslu neće biti prevazidjen. Obzirom na tekuće remonte u tom periodu, imali smo manjak radne snage tako da su na tom poslu bila angažovana samo dvojica radnika i ceo posao izvođački su uradila sami. Jedan je vršio pripremu na zemlji i radio na maloj električnoj dizalici. Pravi podvig na ovom poslu učinio je naš vodeći majstor, Vitan . On je sve vreme potpuno sam radio na dimnjaku – montirao skelu, postavljao armaturu i vezivao je, montirao oplatu, betonirao i demontirao oplatu, te porušio i prezidao rastrešeni vrh dimnjka. Mnogo ljudi, radnika Kluza, je svakodnevno prisustvovalo izvršenju ovog posla i njegov solo rad je izazivao mnogo čuđenja i nevericu. Zbog izuzetnog i,verovatno, neponovljivog posla treba ga zabeleziti i ne prepustiti zaboravu.


3. Toplana Konjarnik, Beogradske Elektrane / Sanacija KO ozida dimnjka visine 100 m

Masovno rastrešen ozid, sklon padu, koji je trebalo sanirati.

Dimnjak je početkom 90- tih, prilikom sanacije, pretrpeo tretman pranja vodom pod pritiskom, što je dovelo do stvaranja sumporne kiseline u ekstremnoj koncentraciji. Pomenuta kiselina je razorila vezivo i površinu kiselootporne opeke. Pojedine lamele su bile sklone padu, jer su, zbog nedostatka veziva, opeke bile rastrešene i masovno blago ispale iz osnovnog položaja.

Primenili smo potpuno novi pristup sanciji KO ozida.Posao je počeo sa osnovnom namerom da ozid dimnjaka stabilizujemo, i to za period nastupajuće grejne sezone.Međutim, sanacija koju smo uradili, prevazišla je sva očekivanja. Novo vezivo, kojim smo, nakon specifične pripreme, popunili spojnice i kaverne na opekama, i posle četiri godine od sanacije, vrši funkciju. Vek eksploatacije ovako saniranog ozida produžiće se verovatno na bar 8 – 10 godina.

Srtučna Rešenja


4. Toplana Konjarnik, Beogradske Elektrane
Sanacija–zamena metalnih konzola na armiranobetonskom dimnjaku visine 100 m /Rad se obavlja u medjuprostoru koji kod najkraće konzole, ima širinu od 40 cm i ambis po celoj visini do 100 m/

Napred pominjani tretman pranja sumpornih naslaga mlazom vode početlom 90.-ih, prilikom sanacije, kada je urađeno i prvobitno ojačanje postojećih metalnih konzola navarivanjem i ojačanjem dodatnim limovima po spoljnoj površini konzola, izazvao je na istom dimnjaku i koroziju metalnih konzola koje nose ozid. Kiselinom nastalom u interakciji sa vodom, posebno je bio ugržen kontakt sa betonom i metalni zavrtnjevi – tiplovi na kontaktu konzola – beton.

Posao je izuzetan po tome što je uspešno izvršena montaža konzola, iako je rađena na veoma skučenom i nepristupačnom prostoru, iznad ambisa.

Stablo dimnjaka i ozid gotovo su zatvarali pristup mestu rada. Rad je posebno bio otežan činjenicom da bi svaki jači udar teških konzola u ozid mogao porušiti isti.

Između ostalog, montiran je po jedan par konzola na svakoj lameli u prostoru širine od samo 40 cm, ispod koga je ambis, a iznad nema oslonca praktično do samog vrha i armiranobetonske ploče na vrhu dimnjaka . Pri tom je bilo potrebno dići i postaviti konzole u projektovani položaj. Posao je zahtevao bušenje rupa za tiplove i potom fiksiranje konzole tiplovima i monolitiziranje spoja sa betonskom prstenastom gredom koja nosi ozid.

Srtučna Rešenja


5. Kotlarnica u zgradi na Karaburmi, Beogradske Elektrane

Sanacija dimnog kanala unutar stambene zgrade visine osam spratova i poprečnog preseka 65/65 cm

Rastrešen dimni kanal i produvavanje istog što je imalo za posledicu prodor gasova u okolne stanove.

Pomenuti kanal u visini od osam spratova i poprečnog preseka 65/65 cm imao je potpuno rastrešen ozid – stablo dimnjaka, koji je u stanovima bio deo pregradnog zida. Nije bilo moguće porušiti ga i izgraditi ponovo, jer bi onda posao morao da se obavlja iz svih stanova po vertikali.

Da bi se to izbeglo, primenili smo specifičnu metodu zaptivanja svih prslina i pukotina sa unutrašnje strane. To je izvedeno radovima obavljenim unutar dimnog kanala i postignuta je trajna sanacija dimnjaka. (Osnovna ideja po kojoj je posao uspešno realizovan, nije osmišljena u Novom Crnotravcu već je preuzeta iz jednog predratnog posla Stojadina Dinića).


6. Toplana Voždovac – Beogradske Elektrane /Sanacija dimovodnih kanala/

Oslonac – podnožje zidova bilo je razoreno dejstvom vode. Deo zidova se zarušio. Svod od klinaste kiselootporne opeke ima mala pomeranja,ali je očuvan i trenutno u ravnotežnom stanju

Primenjena je metoda zamene zidova, ali tako da svod, nakon rušenja nosećih zidova, ostane oslonjen na potpornoj skeli. Osiguranje svoda skelom bilo je potrebno i zbog sigurnosti ljudi, koji će, rušeći zid na jednoj od strana kanala, dodatno ugroziti stabilnost svoda. Po izradi novog zida, svod se osloni na novoizgrađeni zid.

Problemi sa kojima smo se suočili su:

– kratak rok izrade, što je moglo da dovede do sleganja prerano optećenog novoizgrađenog zida i stoga rušenja svoda,
– postizanje kontinuiteta izmedju oslonca svoda i oporca na vrhu zida.

Idejno rešenje po kome je posao urađen, bilo je uspešno zbog načina oslanjanja svoda – prvo na skelu i to tako da omogući izvođenje radova na zidu, a nakon toga obavi se i prenošenje težine svoda na oporce i vertikalni zid.

Srtučna Rešenja


7. Narodna Banka Srbije na Slaviji – Beograd

Uklanjanje dva šidel dimnjaka iz šahti preseka 65/70cm i visine 2 x 50 m

Kuriozitet ovog posla je da je, nakon brojnih kontakata i pregovora sa inostranim fimama, Investitor posao poverio našoj firmi, kao jedinoj koja je garantovala uklanjanje elemenata šidel dimnjaka, bez oštećenja skupog enterijera tj. bez masovnog otvaranja dimovodih kanala (šahti) sa spoljašnje strane.

Susreli smo se sa vrlo specifičnim problemom:

Dva šidel dimnjaka –auspuha dizel agregata, smeštena su u šahte unutar luksuzne zgrade NBS, visine po 50m, poprečnog preseka 65/70 cm.

Poprečni presek šahte bio je pokriven u celom profilu keramičkom cevi D=300 mm i šljako blokom sa termoizolacijom. Na delu prolaska kroz ploče medjuspratne konstrukcije, dimenzije otvora u ploči bile su jednake dimenzijama šljako bloka – 60/60 cm. Sa spoljašnih strana zidova šahti (cigla d = 12 cm ) zalepljene su mermerne pločice i nalaze se poslovne kancelarije.

Osnovni problem bio je način uklanjanja materijala i skučen prostor za rad, kao i opasnost od bilo kog udara u pregradni zid, što bi se manifestovalo pucanjem unikatnih mermernih ploča.

Veliki rizik u poslu bilo je iznošenje porušenog materijala iz šahti iznad glava ljudi koji rade, koji je mogao biti ubistven po njih u slučaju njegovog pada.

Porušeni materijal se morao transportovati preko glatko brušenih mermernih ploča čije je oštećenje moralo biti izbegnuto.

Završili smo posao u kraćem roku od ugovorenog vremena za radove i to bez nanošenja bilo kakvih oštećenja osetljivom enterijeru od poliranih mermernih pločica.


8. Fabrika VISKOZA – Loznica

Demontaža rešetkaste krovne konstrukcije i njena ponovna izrada na Energani u fabričkom krugu Viskoze

Osnovni problem bio je u velikom gabaritu objekta i veličini konstruktivnih elemenata – nosača. Visina hale – preko 30 metara, dužina rešetkastih nosača 36.00 m, visina 2.50 m, težina skoro 2.500kg.

Usled požara na kotlu došlo je do krivljenja glavnih rešetkastih nosača, njihovog izvijanja i ulegnuća krova. Kiša je napravila u tom udubljenju jezero, koje je, svojom težinom, porušilo krov. Situacija je bila takva da je deo krova pao u ambis, deo se oslonio na kotlove, a deo visio bez oslonca i bio sklon rušenju.

Osnovni problem bio je što je krov Energane bio potpuno nepristupačan.

Sa severne strane je železnička pruga, zatim, zapadna strana je pokrivena sa dva dimnjaka i opremom, na istočnoj strani nalazi se upravna zgrada sa znatno višim krovom, a sa južne strane je dugačak krov pokriven durisolom, slabe nosivosti i plinskim cevovodom ispod same fasade.

Konkurencija našoj firmi u ovom izazovnom poslu, bile su velike gradjevinske firme. Ponuđena rešenja su bila, od montaže ogromnog krana, do ispune celog gabarita hale nosećom skelom, kako bi se na radnoj platformi radila cela demontaža i kasnije ukrupnjavanje i montaža nosača.

Mi smo, sa našim izvođačkim rešenjem i ponudom, bili jeftiniji od najniže cene drugih ponudjača 2,5 puta. Naše rešenje sastojalo se u podizanja delova nosača uz južnu fasdu iznad samog gasnog cevovoda. Nakon toga sledilo je njihovo prebacivanje preko privremene platforme na krovu pokrivenoim durisolom (rizičnog i za hodanje ljudi po njemu). Na ivici krova vršeno je ukrupnjavanje nosača i njihovo spuštanje na kotu montaže i translatorno pomeranje do mesto oslanjanja. Ovo je bila originalna ideja i nije imala, do tada, proveru u praksi.

Izvodjačku stranu posla uspešno su izvršili majstori Novog Crnotravca sa tadašnjim našim šefom gradilišta, inženjerom Janković Miroljubom, potpomognuti u montaži energijom Božidara Mitrovića, diplomiranog gradjevinskog inženjera i jednog od osnivača “Novog Crnotravca”.

Srtučna Rešenja


9. Termoelektrana toplana Novi Beograd / Sanacija armiranobetonskog dimnjaka 120 m

Dimnjak je godinama bio u pogonu pod značajno višom radnom temperaturom u odnosu na projektom zadatu radnu temeraturu. Problem je dodatno uvećavao pogon PPK, koji radi u niskom režimu, zbog čega je dolazilo do pojave tačke rošenja i obilnog, štetnog kvašenja ozida i ostalih elemenata.

Istražne radove su perfektno obavile najeminentnije i najmerodavnije organizacije i institucije iz ove oblasti.

Međutim, Projekat sanacije koji su uradili nakon toga, nije rešio probleme uočene u Elaboratu istražnih radova. Projekat sanacije je u dobroj meri odslikavao neprepoznavanje tehničko-tehnoloških problema vezanih za ovu specifičnu materiju, koja gotovo da se i ne tretira u našoj stručnoj i obrazovnoj literaturi.

Krajnje nepovoljna činjencia po sam Projekat sanacije, bila je da su radovi predviđeni njime, po ceni bili gotovo jednaki ceni izrade novog dimnjaka, a da on pritom nije rešio sve probleme.

Projektno rešenje predviđalo je( na cilindričnom delu dimnjaka ) rušenje gotovo novog ozida i termoizolacije, da bi se potom ugradila nova termoizolacija veće debljine( tolike, da se postavljalo pitanje njene fizičke održivosti ).Ovim rešenjem bi se termički most i temperaturne dilatacije betona vratile u okvire projektovanog stanja. Nakon toga usledila bi ponovna izrada kiselo otpornog ozida.

Na nižem konusnom delu dimnjaka, u projeku se pogrešnoe zaključuje da tu nema prostora za dodatno povećanje debljine termo izolacije. (Činjenica je, da tek tu ima prostora za maksimalno povećanje debljine izolacije, tako da je rešenje sa povećanjem debljine termoizolacije moglo i ovde da se primeni).

Tako, na konusnom delu dimnjaka projektant menja koncepciju koju je usvojio za gornji – cilindrični deo dimnjaka. Ovde za rešavanje problema dodatnih napona zatezanja od temperature, primenjuje karbonske zatege. Ovim rešava problem većih napona zatezanja od temeperaturne razlike i anulira manjak horizontalne armature. Iako je dobro, ovo rešenje ne pokriva ceo set problema.

Na ovom delu dimnjaka temperaturne dilatacije postaju problem i u vertikalnom pravcu bez obzira što su pokrivene glavnom armaturom, posebno u sprezi sa diskontinualnim temperaturnim naprezanjima,tako da imamo pojavu i horizontalnih pukotina ( izrazito u visini ploče za otpepeljavanje).Osnovni razlog ove pojave je izuzetno visoka temperatura gasova na mestu ulaska dimovodnih kanala u dimnjak i drastična razlika u temperaturi na delu ispod ploče za otpepeljavanje i na delovima stabla gde susedni dimovodni kanali nisu u funkciji, a pregradnim zidom je sprečen kontakt tih delova sa visokom temperaturom.

Novi Crnotravac je ponudio efikasnije i mnogostruko jeftinije rešenje po kome je sanacija i realizovana.

Naš projekat sanacije je na najkritičnijem delu dimnjaka ( konusni deo dimnjaka – delovi oko ulaska dimovodnih kanala i ploče za otpepeljavanje ), pokrio i ovaj problem, ugradnjom dodatne armature u oba pravca u vidu mreže armirano betonskih zatega. Najkritičniji deo stabla, ploča za otpepeljavanje, pokrivena je sa dva armirano betonska prstena.

Naš projekat sanacije, ( slično rešenju, u uvodu pomenutom Projektu sanacije ), za konusni deo dimnjaka , na gornjem cilindričnom delu, manjak horizontalne armature nadomešta metalnim zategama.

Po našem projektu sanacije, pri sledećoj zameni ozida, gotovo bez ikakvih troškova, moguće je povećati debljinu termoizolacije i to na celom dimnjaku ( a posebno i gotovo neograničeno, na konusnom delu ). Ovo povećanje termoizolacije bilo bi onda, samo na strani dodatnog osiguranja tako što bi smanjivalo stvarne napone zatezanja uzrokovane temperaturnim razlikama.

Sanacija koju smo mi predložili imala je četvorostruko nižu cenu na startu, a kada se uračuna i vrednost postojećeg ozida koji je morao biti uklonjen (po, u uvodu opisanom Projektu sanacije), tada se radi o petostruko nižoj ceni.

Srtučna Rešenja